1. علی اخترپور , مرتضی سالاری , شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذرات , مهندسی عمران شریف , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶
  2. نوید یگانه , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی , مهندسی عمران مدرس , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۰۵-۱۱۶
  3. علی اخترپور , عباس سروش , مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۵۹-۱۷۲